X
05

علل بیرون آورد دندان های شیری

   علل بیرون آورد دندان های شیری

بیرون آوردن دندان های شیری،یکی از راه های درمانی و در برخی شرایط تنها انتخاب درمانی محسوب می شود.

Hutton در سال 1978میلادی،ضرورت های کشیدن دندان را در اطفال اینگونه بیان می کند:پوسیدگی های وسیع،بیماری های ریشه،شکستگی های تاج یا ریشه،دندان های فک جوش،دندان های اضافی و دندان های شیری بیش از حد باقیمانده در حفره دهان.

وجود پوسیدگی های وسیع،اغلب دندانپزشک را در انتخاب درمان مناسب دچار تردید می سازد.انتخاب یکی از دو راه درمانی کشیدن دندان یا درمان ریشه نیاز به یک ارزیابی دقیق و در نظر گرفتن یک موقعیت پزشکی بیمار،وضعیت فضا،خصوصیات فردی دندان و ارتباط آن با انساج نگهدارنده دارد.علاوه بر این نکات،سن بیمار  و نوع دندان درگیر هم مسائلی درخور  توجه محسوب می شوند.بطوری که در کودکانی که کمتر از 5/4 سال از عمرشان می گذرد و همچنین در دندانهای کرسی دوم شیری پیش از رویش اولین کرسی دائمی،درمانهای ریشه بر کشیدن دندان ارجحیت دارند.

در اینجا کلیه مواردی را که هر یک به نوعی سبب خارج ساختن دندان های شیری می گردند،مطرح ساخته و سپس آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:

1)غیر قابل ترمیم بودن تاج دندان

2)اختلالات موجود در ریشه دندان و بافت های احاطه کننده ی آن

3)توانایی ایجاد عفونت

4)بیماری های انساج نگهدارنده

5)ضربه

6)درمان های ارتودنسی

7)دندان های اضافی،ناتال و نئوناتال

8)دندان فک جوش

9)تاخیر در رویش دندان دائمی

10)کیست ها و تومور های مشتق از بافت های سازنده ی دندان

11)بیماری های عمومی

12)اختلالات وراثتی و تکاملی

1)غیر قابل ترمیم بودن تاج دندان

در بسیاری از موارد تاج دندان به شدت آسیب می بیند و میزان این درگیری به اندازه ای است که تنها نسج ضعیفی از تاج باقی می ماند.در چنین حالتی ترمیم دندان به گونه ای که عملکرد طبیعی خود را بازیابد،امکان پذیر نمی باشد.

پوسیدگی

شایع ترین دلیل از دست دادن زودرس دندان ها در اطفال پوسیدگی می باشد.در صورت گسترش پوسیدگی به کف اتاقک پالپ و ناحیه انشعاب ریشه ها،درمان های پالپ دندان ممنوعیت داشته و تنها درمان انتخابی خارج ساختن همچین دندانهایی می باشد.

یکی از حالاتی که سبب پوسیدگی زودرس و متعدد و گاه به صورت رامپانت می شود،پوسیدگی های ناشی از شیرخوارگی است.این پوسیدگی ها در اغلب مواردبه علت تغذیه طولانیمدت به وسیله ی شیشه شیر و در برخی موارد هم به دلیل وجود عادت خاص در تغذیه از سینه ی مادر ایجاد می شود.

پوسیدگی های رامپانت و شیرخوارگی در بیشتر اوقات منجر به از دست دادن قسمت های وسیعی از تاج دندان و درگیری پالپ می شوند،به طوری که نسج باقی مانده به اندازه ای محدود است که ترمیم پذیر نمی باشد.

شکستگی

گاه وارد امدن ضربه به دندان شیری،سبب شکستگی تاج دندان به تنهایی یا همراه شکستگی ریشه می شود.در برخی شرایط،شکستگی به گونه ای است که نسج کافی جهت ترمیم دندان باقی نمی ماندو تنها راه درمانیمحدود به خارج ساختن دندان درگیر می گردد.

2)اختلالات موجود در ریشه دندان و بافتهای احاطه کننده آن

اختلالات موجود در ریشه دندان و انساج دربرگیرنده آن به چند دسته تقسیم می شوند:

تحلیل داخلی ریشه

تحلیل داخلی یک روند تخریبی است که بنا به اعتقادعموم محققین،به دلیل فعالیت سلول های استخوان خوار ایجاد می شود.تحلیل داخلی عموما در دندان های به شدت پوسیده مشاهده می شوند.

درگیری استخوان احاطه کننده ریشه دندان:

تخریب قهقرایی پالپدندان و گسترش التهاب انساج نگهدارنده سبب تحلیل استخوان می شود که در صورت درگیری استخوان صفحه قشری و نفوذپذیری آن ،به صورت ناحیه ای رادیولوسنت در رادیو گرافی مشاهده می شود.در چنین وضعیتی پالپ دندان احتمالا غیر زنده می باشد،هر چندامکان وجود پالپ زنده ملتهب نیز در کانال های ریشه وجود دارد.

3)توانایی ایجاد عفونت:

دندان های شیری دارای پالپ غیر زنده یا پالپ مبتلا به تغییرات قهقرایی غیر قابل برگشت،می توانند برای دندان های دائمی در حال تکامل،بافت های انتهای ریشه و سلامت عمومی طفل زیان بار باشند.

علاوه بر پوسیدگی،اغلب موارد وارد آوردن ضربه شدیدهمراه با جابه جایی دندان،سبب مرگ پالپ می شود.

آبسه آلوئولار

این آبسه تحت عناوین آبسه دندانی و آبسه انتهای ریشه نیز خوانده می شود.آبسه آلوئولار اغلب در دندان های شیری اطفال مشاهده می گردد.آبسه دندان های شیری نسبت به دندان های دائمی از گسترش بیشتری برخوردار است و بافت های احاطه کننده آن توانایی کمتری در محدود سازی ضایعه دارند.

سلولیت

حالت منتشر عفونت در نسج نرم است که میتواند ناشی از دندان های شیری یا دائمی غیر زنده باشد.وارد آمدن ضربه به دندان های شیری نیز،به گونه ای که سبب فرورفتگی دندان در محل خود شود،عامل موثری در ایجاد سلولیت به شمار می رود.قدرت بیماری زایی میکرو ارگانیزم علاوه بر مقاومت میزبان در ایجاد سلولیت شرط است.

4)بیماری های انساج نگهدارنده

از دست دادن دندان ها در اطفال به دلایل بیماری های لثه نسبت به بالغین نادر است.این مسئله به پیشرفت نادرژنریویت به سمت پریودنتیت در اطفال و درنتیجه احتمال اندکی تخریب استخوان آلوئول در ایشان باز می گردد.

تعداد امتيازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (770)
کد خبر: 31

  •    علل بیرون آورد دندان های شیری