X

پیوند لثه

در مواردی که میزان لثه ی موجود ناچیز است و بیو تایپ لثه ی نازک است و نیاز به مقادیر بیشتری از آن وجود دارد،روش پیوند لثه آزاد انتخاب می شود.ناحیه دهنده سقف دهان از دندان کرسی اول شروع شده و تا دندان کرسی آخر ادامه میابد.این ناحیه از روگا و سوراخ کامی بزرگ فاصله ی کافی دارد.از سمت لبه لثه به وسط سقف دهان و از سمت دندان نیش به دندان کرسی دوم،ضخامت بافت نرم افزایش می یابد.در ناحیه ی سقف دهان دندان کرسی اول گاهی به علت برجستگی ریشه ی پالاتالی ضخامت بافت نرم کاهش می یابد.پیوند لثه با ضخامت 1 میلی متر باید در تماس نزدیک با استخوان قرار گیرد.حضور لخته خونی ضخیم گردش مواد را در مرحله ی اولیه ترمیم به تاخیر می اندازد و در نتیجه ریسک نکروز آن افزایش می یابد.فشار حداقل 5 دقیقه ای در روی ناحیه ی پیوند لثه شده،به منظور جلوگیری از ایجاد هماتوم بین ناحیه گیرنده و پیوند لثه است.

  

این پیوند تغذیه خونی را از پریوست زیرین بدست می آورد،بنابراین برای عروق گیری مجدد پیوند باید کاملا با ثبات و بدون حرکت باشد.باید توجه کرد که رنگ و خصوصیات سطحی پیوند توسط ناحیه دهنده مشخص می شود و از ناحیه گیرنده متفاوت است.

بهترین راه محکم کردن پیوند لثه بخیه است.بخیه های 0/3 ویکریل ممکن است به عنوان بخیه های متصل کننده به بافت های اطراف به کار روند،درحالیکه بخیه های 0/6برای محکم کردن پیوند به پریوست بسیار مناسب اند.