رژنراسیون بافت های لثه

رژنراسیون بافت های لثه

ارزیابی رژنراسیون بافت لثه
در اکثر مطالعات در زمینه ی تاثیر جراحی رژنراتیو لثه،نتایج توسط اندازه گیری سطوح اتصالات با پروبینگ،آنالیزهای رادیوگرافیک و جراحی های re-entry ارزیابی شدند.با این حال،این روش ها مدرکی از به دست آوردن واقعی اتصالات را فراهم نمی کنند(تشکیل سمنتوم با وارد شدن فایبر های کلاژن در کرونال سطح اتصالات قبل از درمان).
پروبینگ لثه
ناتوانی پروبینگ لثه در زمینه ی تعیین دقیق سطح کرونال اتصالات بافت همبندی در تعدادی از مطالعات نشان داده شده است.از این مطالعات مشخص شده است که در پریودنشیوم ملتهب پروب دقیقا در سطح کرونال اتصالات بافت همبند متوقف نمی شود و معمولا5/0 میلیمتر یا بیشتر به درون بافت همبند نفوذ کرده و به فراتر از ناحیه انتقال بین گستردگی اپیکالی اپیتلیوم دنتوژنژیوال و سطح کرونال اتصالات بافت همبند می رسد. بعد از درمان،وقتی که ضایعه ای التهابی بر طرف شد،نوک پروب تمایل به توقف در کرونال ختم اپیکالی اپیتلیوم دارد.به دنبال درمان نقایص اینترابونی،استخوان جدید ممکن است خیلی نزدیک به سطح ریشه ی دندان تشکیل شده باشد و اجازه ی نفوذ به پروب را ندهد.بنابراین به دست آوردن PALبه دنبال درمان لزوما به معنای به دست آوردن واقعی اتصالات بافت همبند نمی باشد.به احتمال زیاد،این امر بازتابی از بهبود سلامت بافت های نرم احاطه کننده می باشد که مقاومت افزایش یافته به نفوذ پروب را فراهم می کنند.
آنالیز رادیوگرافیک و جراحی re-entry
التیام نقایص اینترابونی به دنبال جراحی رژنراتیو معمولا توسط اندازه گیرهای رادیوگرافیک تهیه شده با روش استاندارد و قابل تکرار و یا توسط جراحی re-entryگزارش میشود.آنالیز رادیوگرافی ها قبل و بعد از درمان و بازدید ناحیه ی درمان شده با جراحی re-entryقطعا شواهدی از تشکیل استخوان جدید را فراهم می کنند.با این حال،این پر شدن با استخوان،مدرکی در زمینه ی تشکیل سمنتوم جدید بر روی ریشه با فیبر های کلاژن وارد شونده به آن فراهم نمی کند.در حقیقت توسط Caton and Zander و Mascow و همکارانش نشان داده شده است که با وجود این حقیقت که رژنراسیون استخوان در مجاورت ریشه در نقایص اینترابونی رخ داده است اما یک اپیتلیوم جانکشنال بین استخوان تازه تشکیل شده و سطح ریشه ی کورت کشیده شده وجود دارد.این بدین معناست که آنالیزهای رادیوگرافیک و ارزیابی تشکیل استخوان توسط جراحی های re-entry،روش هایی غیر قابل اعتماد برای اثبات تشکیل اتصالات جدید می باشند.
روش های هیستولوژیک
در تعدادی از مطالعات،التیام در مقاطع هیستولوژیک از بلوک های بیوپسی تهیه شده بعد از انواع مختلف درمان های رژنراتیو پریودنتال آنالیز شده است.آنالیز های هیستولوژیک تنها روش معتبر برای ارزیابی تشکیل اتصالات جدید واقعی می باشند،اما این روش نیازمند این است که بتوان موقعیت سطح اتصالات قبل از درمان را با دقت مناسب تعیین کرد.در تعداد اندکی از مطالعات،شکاف های مرجع هیستولوژیک در اپیکال گستردگی رسوبات جرم،در سطح ریشه در زمان جراحی ایجاد شدند.با این حال،معمولا یک مرجع ،توسط ایجاد یک شکاف در سطح ریشه در سطح ارتفاع استخوان کاهش یافته به دست می آید.با این که این شکاف ممکن است بازتاب کننده ی موقعیت دقیق قبل از درمان سطح ریشه ی مبتلا به پریودنتیت نباشد اما به عنوان لندمارک کافی برای ارزیابی اتصالات جدید در نظر گرفته می شود.همچنین پیشنهاد شده است که علائم کلینیکی از به دست آوردن اتصالات توسط پروبینگ و پر شدن استخوان می توانند به عنوان مدرکی برای رژنراسیون پریودنتال در ارزیابی روش های پیوند لثه قابل قبول باشند.این پیشنهاد بر اساس مدارکی از اتصالات جدید در نمونه های هیستولوژیک از بیوپسی های انسانی به دست آمده به دنبال درمان پیوند لثه بود.
نتیجه گیری
مدارکی وجود دارد که سلول های پیش ساز برای رژنراسیون اتصالات لثه در لیگامان لثه قرار دارند.در نتیجه،یک روش رژنراتیو لثه نیاز دارد تا اشغال شدن سطح ریشه ی مبتلا توسط سلول های منشاء گرفته از لیگامان لثه را تقویت کند.
پیوند لثه و کاندیشن کردن سطح ریشه با پروتئین های ماتریکس مینایی،بهترین مستند از روش های رژنراتیو برای به دست آوردن رژنراسیون لثه در ضایعات لثه بوده اند.با این حال تا حدودی عدم اطمینان در زمینه ی اینکه آیا پروتئین های ماتریکس مینایی در حقیقت پرولیفراسیون سلول های لیگامان لثه را تحریک می کنند وجود دارد.قرار دادن گرفت های استخوانی با مواد جایگزین استخوانی براساس یک مفهوم بیولوژیک می باشد که نمی تواند چگونگی رژنراسیون لثه به دنبال این درمان ها را توجیه کنند.

نوشته های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

رژنراسیون بافت های لثه -  - رژنراسیون بافت های لثه
رژنراسیون پیوند لثه
رژنراسیون بافت های لثه -  - رژنراسیون بافت های لثه
ترومای بافت نرم ناشی از اکلوژن(جفتگیری دو فک)
فهرست