توجه به بافت کراتینیزه اطراف ایمپلنت دندان

توجه به بافت کراتینیزه اطراف ایمپلنت دندان

ارسال توسط
محمد حسینی
در تاريخ 15 مرداد 1397 08:30
( گروه: ایمپلنت دندان )

فقدان یا حضور ناحیه کراتینیزه لثه در اطراف یک دندان طبیعی یا یک ایمپلنت دندان باهم متفاوت هستند.مدرک مستندی در دست نیست که نیاز به بافت کراتینیزه غیر متحرک در مجاورت یک دندان طبیعی را تایید را رد کند.لانگ و لو دست کم وجود 2 میلیمتر لثه کراتینیزه و 1 میلیمتر لثه چسبنده برای حفظ سلامت لثه را ضروری میداند.گرچه در مطالعات longitudinal و نشتروم و کندی و همکارانش نشان دادند که کمبود بافت کراتینیزه کافی و بافت چسبنده سلامت دراز مدت بافت نرم و سخت را به خطر نمی اندازد.البته این در صورتی ست که بیماران بهداشت دهان خود را به خوبی رعایت کنند.علاوه بر آن استتلر و بیسادا نتیجه گرفتند که اگر رستوریشن ها زیر لثه ای در ناحیه ای که کمترین میزان لثه کراتینیزه وجود دارد قرار بگیرند و کنترل پلاک بیمار ضعیف تر از حد مطلوب باشد،میتوان آگمنتیشن برای پهن کردن بافت کراتینیزه را در نظر گرفت.آنها همچنین خاطر نشان ساختند که در دندان های ترمیم نشده تفاوت در وضعیت التهابی در نواحی واجد بافت کراتینیزه یا نواحی فاقد آن چندان چشمگیر نیست.در دندان طبیعی حداقل بافت کراتینیزه در نخستین پرمولر مندیبل دیده میشود.هنوز هم این نخستین دندانی ست که در اثر بیماری های پریودونتال از دست میرود.اگر سایر ایندکس های پریودونتال طبیعی باشد،وجود یا فقدان لثه کراتینیزه تاثیر کمتری در طول عمر مورد انتظار دندان خواهد داشت.اما نیاز به بافت کراتینیزه دور ایمپلنت های دندانی با اختلاف نظر های بیشتری همراه است.مطالعات متعددی موفقیت دراز مدت ایمپلنت دندان را در عدم حضور بافت کراتینیزه گزارش کرده اند.گرچه مطالعات نسبت به مخاط متحرک اطراف ایمپلنت دندان حساسیت زیادی داشته اند،به نظر میرسد بافت غیر متحرک محک اولیه و اساسی مرتبط با نوع بافت به شمار میرود.گرچه ممکن است وجود بافت کراتینیزه دور یک دندان برای تامین سلامت دراز مدت آن ضروری نباشد،وجود مخاط کراتینیزه مزایایی را در بر خواهد داشت.رنگ،کانتور و حالت بافت نرم در اطراف در اطراف ایمپلنت دندان وباید مشابه دندان طبیعی باشد.پاپیلای بین دندانی باید به شکلمطلوبی فضاهای بین دندانی را پر کند.گاهی در یک خط لبخند بلند،لبه آزاد لثه و نواحی پاپیلای بین دندانی دیده میشوند.بافت کراتینیزه مزایایی را در بر خواهد داشت.رنگ،کانتور و حالت بافت نرم در اطراف ایمپلنت دندان و باید مشابه دندان طبیعی باشد .پاپیلای بین دندانی باید به شکل مطلوبی فضاهای بین دندانی را پر کند .گاهی در یک خط لبخند بلند ،لبه ازاد لثه و نواحی پاپیلای بین دندانی دیده میشوند.بافت کراتینیزه نسبت به سایش مقاومت بیشتری دارد.در این حالت استفاده از لوازم بهداشت دهان راحت تر خواهد بود.شدت تحلیل لثه به فقدان لثه به کراتینیزه بستگی دارد.حساسیت ریشه و نگرانی های مربوط استتیک میتواند با تحلیل لثه ارتباط داشته باشد.از دید دندان پزشکی ترمیمی و پروتز،مخاط کراتینیزه طی عمل کنار زدن و قالب گیری راحت تر قابل کنترل است.قرار دادن مارژین پروتز زیر لثه در صورت وجود بافت کراتینیزه ،برای دستیابی به ثبات بلند مدت با دقت بیشتری قابل انجام خواهد بود.

وجود بافت کراتینیزه در اطراف یک ایمپلنت در مقایسه با دندان طبیعی،ممکن است حتی مزایای بیشتری به همراه داشته باشد.برخی مطالعات گزارش کرده اند که کمبود بافت کراتینیزه ممکن است با شکست ایمپلنت دندان ارتباط داشته باشد.کیرش و اکرمن گزارش کرده اند که مهمترین عامل در تامین سلامت ایمپلنت دندان در خلف مندیبل به وجود یا فقدان لثه کراتینیزه است.مخاط غیر کراتینیزه متحرک عمق پروبینگ بیشتری دارد و یافته های بافت شناسی آن را تائید میکنند.مطالعه ای که توسط وارر و همکاران در میمون ها انجام گرفت،نشان داده شد در صورت فقدان مخاط کراتینیزه شانس تخریب نواحی دور ایمپلنت دندان در اثر پلاک باکتریایی افزایش می یابد.لثه کراتینیزه همودسموزوم های بیشتری دارد،بنابراین قرارگیری ناحیه اتصال اپی تلیوم جانکشنال در بافت کراتینیزه مفید تر خواهد بود.جهت گیری الیاف کلاژن در ناحیه باقت همبند ایمپلنت دندان،گاهی به سطح ایمپلنت دندان عمود هستند درحالی که این الیاف در بافت متحرک غیر کراتینیزه نسبت به سطح ایمپلنت دندان موازی قرار میگیرند.شرودر و همکارانش جیمز و شولتز و لیسگارتن و همکارانش پیشنهاد کرده اند که مخاط متحرک میتواند اتصال ایمپلنت _ اپی تلیوم را مختل کرده و باعت افزایش خطر التهاب به واسطه تجمع پلاک شود.

به علاوه و از دیدی کلی تر،بافت کراتینیزه دور ایمپلنت میتواند در موارد متعدد دیگری مفید واقع شود.در پروتکل ایمپلنت دندان دو مرحله ای،ایمپلنت دندان نباید در خلال مرحله ترمیم اکسپوز شود.در صورت وجود بافت متحرک غیر کراتینیزه شکل گیری پاپیلا بینن دندان/ایمپلنت قابل پیش بینی نخواهد بود.از سوی دیگر هیچگونه مزیت بالینی یا بافت شناسی از مخاط غیر متحرک غیر کراتینیزه گزارش نشده است،گزارش های متعددی اعلام کرده اند متحرک بودن بافت غیر کراتنیزه نامطلوب است.

سوالی که درباره نیاز به بافت کراتینیزه دور ایمپلنت مطرح است باید به این شکل تصحیح شود:کدام یک را ترجیح میدهید؟ هیچکس درباره این که بافت کراتینیزه بهتر از بافت غیر کراتینیزه است شک ندارد.بنابراین اختلاف نظر از بین میرود.برخی از مولفان مخاط کراتییزه را بیشتر از سایر دانشمندان ضروری و ارجح میدانند.اگر در یک سمت این اختلاف نظر از مزایای بافت کراتینیزه صحبت شود و در طرف دیگر این بحث مطرح شود که وجود بافت کراتینیزه اجباری نیست باید گفت هر دو طرف دیگر این بحث مطرح شود که وجود بافت کراتینیزه اجباری نیست باید گفت هر دو طرف در نظر خود محق هستند و درست میگویند.در شرایط خاص بالینی،لثه چسبنده کراتینیزه مطلوب تر است.مثلا در یک رستوریشن FP_1 پروتز در ناحیه استتیک به مخاط کراتینیزه نیاز دارد تا بافت نرم دور کراون ایمپلنت دندان ها رشد نماید.مثال دوم اوردنچر فک پایین است که از وستیبول و ناحیه بافت غیر متحرک ذور اباتمنت ها سود میبرد.

اونو و همکارانش برای لثه چسبنده و جایگزین های جراحی آنها از بهبود نوع بافت نرم در نواحی بی دندانی برای جایگذاری ایمپلنت دندان یک طبقه بندی پیشنهاد کردند.مفرت و همکارانش دستیابی به بافت کراتینیزه قبل از جایگذاری ایمپلنت را ارجح تر دانسته اند.

دور دندان های طبیعی دو نوع بافت اصلی وجود دارد:بافت چسبنده کراتینیزه و بافت غیر چسبنده غیر کراتینیزه.این دو نوع بافت در اطراف ایمپلنت ها نامشخص تر میشوند.زمانی که در قوس ماگزیلا ضخامت بافت نرم قبل از جایگذاری ایمپلنت دندان زیاد است،گاهی در نتیجه جراحی ایمپلنت دندان بافت کراتینیزه متحرک ایجاد میشود که دور اباتمنت ها چندین میلیمتر ضخامت دارد.ضخامت این نوع بافت باید کاهش یابد تا عمق پرو بینگ کمتر از 4 میلیمتر باشد.

وقتی ایمپلنت در ریجی قرار داده میشود که عرض کلی آن کاهش یافته یا پیوندی از کرست ایلیاک دریافت کرده است،گاهی در سطح فاسیال ایمپلنت دندان بافت متحرک غیر چسبنده و غیر کراتینیزه دیده میشود.این بافت غیر کراتینیزه باید با قرار داد پیوند بافتی فاقد سلول یا هیدروکسی آپاتیت در زیر آن غیر متحرک و ثابت شود.گرچه با این روش بافت کراتینیزه نمیشود،اما بافتی غیر متحرک و حجیم به دست می آید که میتواند به مدت طولانی سلامت باقی بماند.


تعداد مشاهده خبر: (470)

گروه خبر: ایمپلنت دندان


نويسنده:


کد خبر: 332


ارسال به دوستاننوشته های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

توجه به بافت کراتینیزه اطراف ایمپلنت دندان -  - توجه به بافت کراتینیزه اطراف ایمپلنت دندان
اتصال ایمپلنت دندان به دندان
توجه به بافت کراتینیزه اطراف ایمپلنت دندان -  - توجه به بافت کراتینیزه اطراف ایمپلنت دندان
طرح درمان ایمپلنت دندان
فهرست