X
20

با معضل تماس های باز و Food Impactionچه باید کرد؟

با معضل تماس های باز و Food Impactionچه باید کرد؟

باز بودن یا سبک بودن تماس بین دندانی بعد از ترمیم دندان های خلفی می تواند باعث گیر افتادن غذا و نیز فشرده شدن آن از سوی دندان مقابل در ناحیه لثه ای شود.کاسب ضربه زننده ی فک مقابل،باعث آزردگی شدید لثه به خصوص در زمان جویدن لقمه های غذایی نسبتا سخت می شود.در این حالت،برای رفع این مشکل چه باید کرد؟

مساله مورد بررسی این است که بعد از یک مداخله درمانی برای ترمیم دندان(مستقیم یا غیر مستقیم)،بیمار از گیر افتادن غذا و احساس درد در موقع جویدن شکایت دارد.معمولا در ترمیم های مبتلا به food impactionکه تماس های بین دندانی نامناسب دارند،چند وضعیت مناسب را می توان در نظر گرفت:

الف)ترمیم موجود به طور کلی غیر قابل قبول باشد.

اگر دندان ترمیم شده علائم پالپیت یا پوسیدگی ثانویه داشته باشد و نیز کلیات ترمیم انجام شده از نظر کانتو ،فرم آناتومیک،اکلوژن و ...قابل قبول نباشد؛تصمیم گیری برای اصلاح گیر غذایی راحت است.باید ترمیم را به کلی تعویض کرد.البته برای بستن تماس باید به نکاتی که در ادامه به آن اشاره می شود توجه داشت.

ب)ترمیم به طور کلی قابل قبول باشد و چندان وسیع و عمیق نباشد.

در مواردی که ترمیم قابل قبول است و فقط مشکل تماس بین دندانی وجود دارد،چناچه ترمیم وسیع و عمیق نباشد بهتر آن را به طور کلی تعویض کنیم و با یک ترمیم جدید مشکل تماس برطرف شود.البته تغییرات مختصری روی حفره قبلی باید انجام شود که به آنها اشاره خواهد شد.

ج)ترمیم به طور کلی قابل قبول و وسیع و عمیق باشد.

در مواردی که ترمیم وسیع و عمیق و نیز کلیات آن قابل قبول باشد و فقط مشکل تماس وجود داشته باشد،تعویض آن ممکن است باعث اعمال استرس غیر ضروری به دندان و درگیری احتمالی پالپ دندان شود.چنانچه براساس شواهد بالینی و رادیو گرافیک مشکل خاصی وجود نداشته باشد،بهترین اقدام این است که ترمیم موجود حفظ شود و فقط ناحیه تماس،مورد تعمیر قرار بگیرد.این کار ملزومات خاص خود را دارد؛اول اینکه ترمیم تعمیری باید گیر مستقل و جداگانه خود را داشته باشد و دیگر اینکه توده ترمیم قبلی نباید دستخوش کاهش گیر و ثبات شود.متداول ترین روش تعمیر،بهره گیری از یک باکس پرگزیمالی با گیرایی دم چلچله ای درون ساختار ترمیم قبلی است.

د)ترمیم به طور کلی قابل قبول است،ولی دندان مجاور نیازمند اقدامات رستوریتیو باشد.

چنانچه دندانی ترمیم و دچار گیر غذایی شده،تصادفا دندان مجاورش،به ترمیم نیاز داشته باشد،ترجیحا به ترمیم های قبلی دست نمی زنیم و بستن تماس را با ترمیم دندان مجاور به پیش می بریم.بعد از ترمیم دندان جدید،چنانچه مشکل food impactionبرقرار بود آن وقت به سراغ ترمیم های قدیمی میرویم که معمولا کار به این جاها کشیده نمی کشد.

ه)دندانی ترمیم غیر مستقیم شده باشد و با دندان مجاور مشکل گیر غذایی پیدا کرده باشد.

مورد دیگیری که باعث بروز food impaction می شود؛انجام ترمیم های غیر مستقیم مثل روکش و انله روی دندان های مجاور است.گاهی بیدقتی دندانپزشک باعث شکل گیری تماس خوب بین روکش و دندان مجاور می شود.در صورتی که روکش سمان دائم نشده باشد،باید با اضافه کردن پرسلن به نواحی پرگزیمالی،تماس ها اصلاح شوند.اگر روکش با سمان دائم چسبانده شده باشد و کلیات آن قابل قبول باشد،طوری که عمل کننده را از خارج و تعویض کردن روکش منصرف کند،بهتر است تماس با دندان مجاور اصلاح شود.اگر دندان مجاور سالم و فاقد ترمیم است،باید برای رفع مشکل food impactionو راحتی بیمار نسبت به ترمیم خود خواسته دندان اقدام شود.اما اگر دندان مجاور دارای ترمیم است با توجه به نکته هایی که قبل از این ذکر شد،بایدتصمیم گیری صورت بگیرد.

 

تعداد امتيازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (642)
کد خبر: 98

  • با معضل تماس های باز و Food Impactionچه باید کرد؟