X
01

جستجوی جواهری در اعماق مغز نخبگان(قسمت1)

جستجوی جواهری در اعماق مغز نخبگان(قسمت1)

دانش روانشناسی با توجه به کاربردهای توسع آفرین هوش هیجانی،به طور مخفف EIاین توانایی منحصر به فرد را به طور مستمر طی تست های برنامه ریزی شده و پیچیده مورد کالبد شکافی های آکادمیک قرار می دهد.

هوش هیجانی و هوش عاطفی یا هوش احساسی شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان های خود با هدف تحت کنترل نگاه داشتن شرایط است.

به عبارت دیگر،شخصی که EIبالایی دارد.سه مولفه ی هیجان ها را بهطور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می کند.مولفه ی شناختی،مولفه ی فیزیولوژیکی و مولفه ی رفتاری،هیجان های سه گانه ی این تلفیق توفیق آفرین است.

دانشمندان بر این باورند که رهبران و مدیران،با هوش های هیجانی بالاتر،توان بیشتری برای هدایت سازمان تحت کنترل شان دارند.

از مقالات پژوهشی برخی دانشمندان این گونه بر می آید،کسانی که از هوش هیجانی برخوردارند می توانند عواطف خود و دیگران را کنترل کرده،بین پیامدهای مثبت و منفی عواطف تمایز گذارند و از اطلاعات عاطفی برای راهنمایی فرآیند تفکر و اقداماتی با احتمال موفقیت بیشتر استفاده کنند.

هوش هیجانی،اصطلاح فرآگیری است که مجموعه ی گسترده ای از مهارت ها و خصوصیات فردی را دربرگرفته و به طور معمول به آن دسته مهارت های درون فردی و بین فردی گفته می شود که فراتر از دایره ی مشخصی از دانش های پیشین،چون بهره ی هوشی و مهارت های فنی یا حرفه ای است.

در محافل علمی اعتقاد بر این است که توجه به هوش عاطفی برای ایجاد جوامع سالم ضرورت دارد.

تعداد امتيازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (497)
کد خبر: 85

  • جستجوی جواهری در اعماق مغز نخبگان(قسمت1)