X
10

توانایی آسپیرین در تولید استخوان جدید

  توانایی آسپیرین در تولید استخوان جدید

یکصد و ده سال بعد از تولید اولیه آسپیرین،محققین به کشف موارد جدید استفاده از این دارو ادامه می دهند.در مقاله چاپ شده در مجله natural medicineدانشمندان انستیتو ملی تحقیقات دندانی و فک و صورت بر اساس مطالعات تایید شده ای که منتشر نموده اند ثابت کرده اند که با استفاده از آسپیرین بر روی زخم تجربی که روی جمجمه موش ایجاد نموده بودند موجب کمک به تشکیل استخوان جدید با کمک به سلول های بنیادی مزانشیمال مغز استخوان شده اند.

این خاصیت آسپیرین در اثر کاهش غلظت پروتئین جذب کننده سلول های ایمنی به نام اینترفرون و فاکتور نکروز کننده تومور آلفا-TNFدر محیط میکروسکوپیک بافت جائیکه ترمیم زخم اتفاق می افتد عمل می نماید.دانشمندان دریافتند که با ممانعت از این ارتباطات خاص ملکولی قادرند اعمال گونه های بخصوصی از Tcellهائی را که مانع جایگزینی و تولید استخوان جدید می گردند را کنترل نمایند در عین حال آسپیرین هیچگونه تاثیر منفی بر روی زیر گروهی از تی سل ها که عامل کمک به تولید و مهندسی استخوان جدید می گردند نداشته و تحقیقات محققین هم آن را ثابت نمود است.

در خاتمه محققین متذکر می گردند که گر چه آسپیرین باعث کاهش تولید آلفا و گاما می شودولی باعث افزایشBMMSCSنیز می شود که پایه بازسازی نسوج است.تاثیرات درمانی این دارو در آزمایشات پری کلینیک و بررسی و تحقیقات کلینیکی باید در مرکز مطالعات آینده قرار گیرد.

تعداد امتيازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (476)
کد خبر: 55

  •   توانایی آسپیرین در تولید استخوان جدید