X
21

تاثیر دهانشویه کلرهگزیدین در ارتودنسی

     تاثیر دهانشویه کلرهگزیدین در ارتودنسی

مکانیک اسلایدینگ در ارتوددنسی،تکنیکی است که برای بستن فضا استفاده می شود.اساس این تکنیک،حرکت براکت ها در طول آرچ وایر یا حرک آرچ وایردرون براکت ها و تیوب مولرها است.

اصطحکاک که از تماس براکت و آرچ وایر ناشی می شود،مشکل عمده ای است که مکانیک اسلایدینگ را تحت تاثیر قرار می دهد.بنابراین برای دستیابی به نیرو های سبک و پیوسته،همچنین حرکت دندان نیاز است که اصطکاک در حرکت ها اسلایدینگ حداقل باشد.

فاکتورهایی که می تواند بر اصطکاک تاثیر گذار باشند،شامل جنس براکت و آرچ وایر، فاصله بین آرچ وایر و اسلات براکت،سطح مقطع آرچ وایر،میزان ترک در سطح تماس براکت و آرچ وایر،خصوصیات اسلات براکت و آرچ وایر،نوع و میزان نیروی ناشی از ligation هستند.فاکتور تاثیر گذار بعدی بزاق است.دهانشویه ها و سایر عوامل پروفلاکتیک مواردی هستند که اثر گذاری آنها بر روی اصطکاک به بررسی بیشتری نیاز دارد.

بر اساس مطالعات انجام شده در این زمینه،اثر دهانشویه های حاوی فلوراید بر روی کروژن آرچ وایر ها و براکت های فلزیمورد بررسی قرار گرفته است.نتایج عمده این بررسی نشانگر آن است که یون های فلوراید اثرات مخربی ایجاد می کنند.

کلر هگزیدین،دهانشویه دیگری است که علاوه بر اینکه تجمع پلاک رادر فاز فعال درمان ارتودنسی کاهش می دهد.باعث کاهش شدت زخم های تراماتیک و بیماری های لثه می شود.ار آنجایی که اثرات دهانشویه حاوی کلرهگزیدین بر روی اصطکاک بین آرچ وایر ها و براکت های ارتودنسی تا به امروز مورد مطالعه قرار نگرفته بود در این طرح بررسی شد.

در این مطالعه،براکت های استنلس استیل با آرچ وایر های استنلس استیل و نیکل تایتانیوم در محلول کلرهگزیدین 2/0 درصد و بزاق مصنوعی به مدت 90 دقیقه غوطه ور شدند.این مدت زمان با توجه به دوره تجویز این دهانشویه محاسبه شد.

نتایج این مطالعه نشان داد که نمونه هایی که در کلرهگزدین غوطه ور بودند،نسبت به نمونه های غوطه ور در بزاق مصنوعی اصطکاک استاتیک بیشتری نشان دادند که از نظر آماری معنادار نبود.همینطور هیچ تفاوت قابل ملاحظه ای در میانگین  خشونت سطحی وایر ها قبل و بعد از غوطه وریدر محلول کلر هگزیدین دیده نشد.

این مطالعه نشان می دهد 90 دقیقه غوطه وری  در دهانشویه حاوی کلرهگزیدین 2/0 درصد تاثیر معنا داری بر خشونت سطحی و اصطکاک بین براکت های استنلس با آرچ وایر های استنلس استیل و نیکل و تایتانیوم ندارد.

 

تعداد امتيازات: (4) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (626)
کد خبر: 41

  •      تاثیر دهانشویه کلرهگزیدین در ارتودنسی