X
03

روکش های تمام سرامیک برای اصلاح طرح لبخند

روکش های تمام سرامیک برای اصلاح طرح لبخند

روکش تمام سرامیک با تمام روکش های سمان شنونده تفاوت دارد، زیرا توسط طلا یا سایر فلزات ریخته نمی شود.دربین تمام رستوریشن های دندانی دارای بیشترین زیبایی برای اصلاح طرح لبخند است. با این حال، ازآنجایی که تماما از سرامیک، که یک ماده ترد و شکننده است ساخته میشود، بسیار مستعد شکستن میباشد.توسعه پرسلن های تقویت شده توسط آلومینا در دهه 1960 سبب رویکرد جدیدی به این رستوریشن گردید.درسال های اخیر،با استفاده از مواد تقویت شده جدید و زیرکونیا این توجه توسعه قارچی شکلی پیدا کرده است.


طول دندان برای این نوع روکش باید تا حدامکان بلند باشد تا حداکثر ساپورت را برای پرسلن فراهم نماید.کوتاه کردن بیش از حد دندان ، باعث تراکم استرس درناحیه پایه لثه ای روکش می شود، که میتواند شکستگی هلالی شکل مشخصی را درناحیه لثه ای رستوریشن(روکش) ایجاد نماید. شولدار به پهنایه یکنواخت تقریبا 1میلی متر ایجاد می گردد، تایک جایگاه مسطح برای مقابله بانیروهایی که ازسمت لبه ی دندان وارد می گردد فراهم شود. لبه انسیزال تخت ، ودارای شیب کمی به سمت لینگوژنژیوال می باشد، تانیروهای وارده به لبه انسیزال به آن منتقل گردیده وازشکستن دراثر نیروهای موزنی ممانعت به عمل آورد. سرانجام تمام تیزی های تراش باید قدری گردشوند تا خطرشکستن به لحاظ نقاط تمرکز استرس کاهش یابد.

هنگامی که روکش تمام ـ سرامیک به عنوان رستوریشن مدنظر قرار میگیرد، موقعیت دندان در قوس فکی، اکلوژن و وضعیت مرفولوژیک دندان  باید مورد ارزیابی قرار گیرد. روکش های تمام ـ سرامیک برای دندان های ثنایاها بسیار مناسب هستند. چنانچه برای سایر دندان ها به کار گرفته می شوند، بیمار باید از افزایش ریسک شکست آن آگاه باشد.

از کاربرد روکش تمام ـ سرامیک در دندان هایی با اکلوژن(جفت گیری) نوک به نوک باید اجتناب شود، زیرا در لبه انسیزال تولید استرس می کند. به همین ترتیب هنگامی که دندان مقابل در یک ـ پنجم سرویکالی سطح لینگوال  قرار می گیرد، نباید از این روکش تمام سرامیک برای اصلاح طرح لبخند استفاده نمود، زیرا تنش ایجاد خواهد شد واحتمال رخداد شکستگی های «هلالی شکل» وجود دارد. همچنین دندان هایی که تاج آنها در ناحیه سرویکال کوتاه است با ریسک بالایی برای روکش های تمام ـ سرامیک مواجهند، زیرا تراش، طول کافی برای ساپورت سطوح انسیزال و لینگوال رستوریشن را ندارد.

 

تعداد امتيازات: (11) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (947)
کد خبر: 161

  • روکش های تمام سرامیک برای اصلاح طرح لبخند