X
25

آغاز کننده ها و تسریع کننده های کامپوزیت

آغاز کننده ها و تسریع کننده های کامپوزیت

سیستم اصلی جهت پلی مریزاسیون(setting)سیستم light cureبا نور مرئی است.در این سیستم کامپوزیت در اثر قرار گیریدر معرض نور آبی سخت می گردد.نور توسط drkitone جذب شده و در حضور یک آمین ارگانیک واکنش پلی مریزاسیون آغاز می گردد.نور باید مدت 20 تا 40 ثانیه تابانده شود. از آنجا که نور آبی برای شروع واکنش ضروری است،می توان deketoneو آمین را با هم در خمیر کامپوزیت قرار داد.واکنش آغاز نمی شودمگر اینکه نور آبی تابانده شود.

در سیستم های self cure واکنش توسط یک آغاز کننده پراکسید آلی و آمین آلی تسریع کننده انجام می شود.باید آغاز کننده و تسریع کننده به صورت جداگانه نگهداری شوند و فقط اندکی پیش از قرار گیری در حفره،مخلوط گردند.

رنگدانه ها:به منظور هماهنگ سازی رنگ کامپوزیت با دندانها،رنگدانه های غیر آلی به آن اضافه می کنند.معمولا کامپوزیت ها در حدود 10 یا بیشتر سایه مختلف رنگی دارند.که در طیف رنگی دندان های طبیعی انسان قرار دارد.

تعداد امتيازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (479)
کد خبر: 144

  • آغاز کننده ها و تسریع کننده های کامپوزیت